Panos Famelis
Aikaterini Gegisian
Maria Ikonomopoulou
Irene Kana
Viktor Koen
Michel Lamoller
Yorgos Maraziotis
Ardan Ozmenoglu
Maria Paschalidou
Alexandra Roussopoulos
Alexia Xafopoulou
Theodoros Zafeiropoulos